Moederschaps- en vaderschapsverlof.

In geval van zwangerschap en bevalling heeft de werkneemster in principe recht op 15 weken rust.
Gedurende deze periode is de arbeidsovereenkomst geschorst. Van dezer periode moet de werkneemster verplicht een week pre- en a weken postnataal verlof nemen. De overige weken mogen vrij pre- of postnataal genoten worden. De werkneemster die evenwel te vroeg bevalt kan de niet genomen week prenatale rust, of het gedeelte ervan dan niet genoten werd, niet overdragen naar de rustperiode na bevalling.

Bij het overlijden of de hospitalisatie van de moeder gedurende de periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap en bevalling, kan de vader, op zijn verzoek, vaderschapsverlof nemen om de opvang van het kind te verzekeren. In dit geval wordt de arbeidsovereenkomst van de vader geschorst.
Bij overlijden van de moeder is de duur van de schorsing ten hoogste het resterende deel van het moeder niet heeft genomen.

Bij hospitalisatie van de moeder verlof kunnen nemen voor zover zijn:
- het vaderschapsverlof kan geen dag na de geboorte van het kind
- de pasgeborene moet het ziekenhuis
- de hospitalisatie moet langer dan zeven duren. Het vaderschapsverlof neemt een einde op het ogenblik dat de ziekenhuisopname van de moeder is beƫindigd en uiterlijk bij het verstrijken van het deel van het moederschapsverlof dat door de moeder nog niet is genomen.

Zwangerschapsonderzoek
De werkneemster mag van het werk afwezig blijven gedurende de tijd die nodig is om zwangerschapsonderzoeken te ondergaan die niet buiten de gewone werkuren kunnen plaatsvinden. Ze behoudt tijdens die afwezigheid Naar recht op loon maar moet echter wel
de werkgever op voorhand verwittigen. Indien een C.A.O. of het arbeidsreglement dit oplegt of de werkgever er om vraagt al zij tevens een medisch attest moeten voorleggen.

Risicowerk
Wanneer het werk dat de werkneemster verricht een risico inhoud voor de zwangerschap of de lactatie van de werkneemster of voor de gezondheid van het kind moet de tewerkstelling van de werkneemster aangepast worden. Indien dit voor de werkgever om
gegronde redenen niet mogelijk is, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de betrokken werkneemster geschorst.

Nachtarbeid
Zwangere werkneemster mogen geen nachtarbeid verrichten gedurende de periode van acht weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling, en evenmin, telkens zij bij geneeskundig getuigschrift bevestigen dat nachtarbeid hun veiligheid of gezondheid of de gezondheid van het kind in gevaar brengt.
Indien de werkgever, om gegronde redenen de werkneemster niet kan overplaatsen naar tewerkstelling overdag, wordt de arbeidsovereenkomst geschorst.

Borstvoedingspauzes
Sinds 1 juli 2002 heeft de werkneemster recht om borstvoedingspauze to nemen tot 7 maanden na de geboorte van haar kind. Deze pauze bedraagt een half uur per werkdag van
minstens 4 uur en twee maal een half uur bij een werkdag van minstens 7u 30 minuten.
Indien de baby zich in de nabijheid van de werkplaats bevindt kan de onderbreking tijdens de werkdag zelf genomen worden en kan de moeder het kind ter plaatse voeden. Doorgaans bestaat die mogelijkheid niet en zal het genieten van de borstvoedingspauzes resulteren in een arbeidsduurvermindering aan het begin of het einde van de werkdag. De werkneemster moet door middel van een medisch attest bewijzen dat ze borstvoeding
geeft. De werkgever moet de pauze niet vergoeden, de moeder krijgt een vergoeding van de mutualiteit.