Verplichtingen van de werkgever en werknemer.

1. Gemeenschappelijke verplichtingen voor werkgever en werknemer.
- Werkgever en werknemer zijn elkaar eerbied en achting verschuldigd.
- Zij moeten gedurende de uitvoering van de overeenkomst de welvoeglijkheid en de goede zeden in acht nemen en doen in acht nemen.

2. Verplichtingen van de werknemer.
De werknemer dient :
- zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten,
op tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen.
- te handelen volgens de bevelen en de instructies die hem worden gegeven door de werkgever, zijn lasthebbers of zijn aangestelden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.
- zowel gedurende de overeenkomst als na het beƫindigen daarvan, zich ervan te onthouden :
1. fabrieksgeheimen, zakengeheimen of geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zij beroepsarbeid kennis kan hebben bekend te maken.
2. daden van oneerlijke concurrentie te verrichten of daaraan mede te werken.
- zich te onthouden van al wat schade kan berokkenen hetzij aan zijn eigen veiligheid, hetzij aan die van zijn medearbeiders, van zijn werkgever, of van derden.
- het hem toevertrouwde arbeidsgereedschap en de ongebruikte grondstoffen in goede staat aan de werkgever terug te geven.

3. Verplichtingen van de werkgever.
De werkgever is verplicht :
- de werknemer te doen arbeiden op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen, en hem de voor de uitvoering van het werk nodige hulp, hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen.
- het loon te betalen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen.
deze twee verplichtingen hangen samen met de essentie van de arbeidsovereenkomst: arbeid verrichten tegen loon. Noteer evenwel dat het hier gaat om twee onderscheiden verplichtingen welke de werkgever kan overtreden wanneer een werkgever een werknemer niet tewerkstelt begaat hij een fout die verschilt van de fout die voortvloeit uit de niet nakoming van de op hem rustende verbintenis het overeengekomen loon te betalen.
- als een goede huisvader te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer en dat hem bij een ongeval de eerste hulpmiddelen verstrekt kan worden.
(zie hiervoor ook bij de reglementering op de arbeidsbescherming)
- de werknemer behoorlijk te huisvesten en gezond en voldoende voedsel te verstrekken, ingeval hij de verbintenis heeft aangegaan om hem kost en inwoning te verschaffen.
- de werknemer de nodige tijd te geven om zijn geloofsplichten, alsmede zijn burgerlijke verplichtingen die uit de wet voortvloeien, te vervullen.
- de nodige zorg en aandacht te wijden aan het onthaal van de werknemers en van de jeugdige werknemers in het bijzonder.
- als een goed huisvader te zorgen voor het arbeidsgereedschap dat aan de werknemer toebehoort alsmede voor de persoonlijke voorwerpen welke door deze laatste in bewaring moeten worden gegeven.

Bij het einde van de overeenkomst is de werkgever verplicht de werknemer alle sociale bescheiden en een getuigschrift te overhandigen waarop enkel de begin- en einddatum van de overeenkomst en de aard van de verrichte arbeid warden vermeld;
Dat getuigschrift mag geen enkele andere vermelding bevatten, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer.

4. De aansprakelijkheid.
De werknemer kan bij de uitvoering van zijn overeenkomst aan de werkgever of aan derden schade berokkenen.
De arbeidsovereenkomstenwet bevat een eigen aansprakelijkheidsregeling voor deze schade. De werknemer is slechts aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld of voor zijn lichte schuld als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
Aldus kan de werknemer slechts veroordeeld worden tot vergoeding van schade berokkend bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst indien vastgesteld wordt dat de schade het gevolg is van bedrog, een zware fout of een fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. De uitsluiting van de aansprakelijkheid van de werknemer voor een lichte fout die niet de aard heeft van een gewoonte wijkt of van het gemeen recht.
- Het Hof van Cassatie interpreteert 'bij de uitvoering van de overeenkomst' ruim: het volstaat dat deze daad gesteld werd tijdens de duur van de functie en daarmee in verband staat, ook al is het slechts onrechtstreeks en occasioneel.
- Schade berokkend aan de werkgever, omvat zowel schade aan de goederen van de werkgever als aan zijn persoon.
- Schade aan derden houdt dikwijls verband met door de werknemer
veroorzaakte verkeersongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De fout van de werknemer,doorgaans een door hem gepleegde inbreuk op het verkeersreglement wordt niet automatisch gekwalificeerd als zware schuld die de aansprakelijkheid van de werknemer in het gedrang brengt.

Werd als zware fout aanzien: het zich vrijwillig in dronken toestand brengen door bier to dringen van de 'voorraad drank die men zin zijn vrachtwagen heeft meegenomen en het in die toestand op roekeloze wijze veroorzaken van een aanrijding. De werknemer kon in dit geval geen aanspraak maken op de aansprakelijkheidsbeperking der werknemers.
Werd daarentegen niet als zware fout aanzien: een beoordelingsfout bij het schatten van de snelheid waaraan men mag rijden zonder risico op een verkeersongeval, rekening
houdend met de weersomstandigheden en met de toestand van de weg. In dit geval genoot de werknemer de niet-aansprakelijkheidregeling.
Voor wat betreft de schade berokkend aan derden wordt onvermijdelijk gedacht aan de burgerrechtelijke bepalingen van art. 1384 lid 3, waarbij de werkgevers aansprakelijk zijn voor de schade berokkend door de werknemers in de uitoefening van hun functie.
In hoeverre blijft voor de derde de mogelijkheid van verhaal voor de geleden schade op de werkgever? De afwijking van het gemeen recht door het arbeidsovereenkomstenrecht stelt enkel de werknemer vrij van aansprakelijkheid in geval van lichte schuld die niet gewoonlijk voorkomt en niet de werkgever, voor wie de burgerrechtelijke aansprakelijkheid blijft bestaan.
Volledigheidshalve dient ook vermeld dat de aansprakelijkheidsbeperking enkel betrekking heeft op de civielrechtelijke kant van de zaak. De werknemer die, tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, een strafrechtelijk strafbare handeling stelt, blijft hiervoor strafrechtelijk aansprakelijk.